จ่าเอกไทยอารี บุระพวง
รองปลัด อบต.เรณูใต้ รักษาการแทน ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เรณูใต้ เบอร์โทรศัพท์ 084-817-3014
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 28/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 117622
Page Views 490133
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
 “น้อมนำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ประเพณีและวัฒนธรรมผู้ไทย”

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้         
๑.   พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค   โครงสร้างพื้นฐาน
๒.   ส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย การศึกษาตลอดชีวิต วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓.   สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๔.   พัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กรและชุมชน
๕.   ส่งเสริมให้มีการจัดการสุขาภิบาลชุมชน พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
๖.   พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
๗.   พัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส ประชาชนพึงพอใจ