นายมูลทอง มหุวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ โทร. 080-740-4889
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2017
ปรับปรุง 12/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 167893
Page Views 558727
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาตำบลเรณูใต้
ชาวผู้ไทยเมืองเรณูนครอพยพมาจากเมืองวัง ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันอยู่ติดกับชายแดนประเทศสาธารณรับสังคมนิยมเวียดนาม เมื่ออพยพมาครั้งแรกนั้นพากันมาตั้งบ้านอยู่ ๓ แห่ง คือ ที่บ้านหัวขัว บ้านหนองจันทร์ และบ้านดงหวาย     (คือที่ตั้งเรณูนครในปัจจุบัน) เมื่อได้รับยกเป็น “ เรณูนคร ” จึงอพยพราษฎรจากหมู่บ้านทั้งสามมารวมกันที่บ้านดงหวาย
เมื่อ ร.ศ.๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์  เป็นข้าหลวงประจำธาตุพนมมาตรวจราชการที่เมืองเรณูนคร ขณะนั้นมีพระแก้วโกมล (เหม็น  โกพลรัตน์ ) เป็นผู้ว่าการเมือง                    หลวงพหพลเหี้ยมหาญ (กิ่ง) เป็นปลัดเมือง หลวงชาญยุทธกิจ ( กา เตโช )เป็นคลังเมือง และขุนพินิจยุทธกรรม (ตูบ) เป็นกรมการเมือง  พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ได้รายงานต่อหลวงชาญยุทธกิจและเกลี้ยกล่อมไม่ให้บุคคลกับไปตั้งบ้านอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง การที่ตำบลเรณูนครมีกำนันปกครอง ๙ ตำบล มีเขตแดนกว้างยาวควรจะให้เป็นอำเภอหนึ่งได้จะยกให้บ้านธาตุเป็นกิ่งอำเภอ
                    ต่อมา พ.ศ. ๒๔๕๐ ทางราชการได้ยกเลิกการปกครองที่มีเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์                และราชบุตรเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศบาล ตั้งเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองท้องที่เมืองเรณูนครจึงมีฐานะเป็นอำเภอ หลวงชาญยุทธกิจ (กา เตโช) เป็นนายอำเภอเรณูนคร
                   ทางราชการเห็นว่าตำบลธาตุพนม  ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานทางพระพุทธศาสนา ประชาชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงต่างเลื่อมใสศรัทธาสักการบูชาจึงย้ายที่ว่าการอำเภอเรณู-นครไปตั้งที่ตำบลธาตุพนม แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอธาตุพนม  ส่วนเมืองเรณูนครถูกลดฐานะลงเป็นตำบล   เริ่มแรกตำบลเรณูใต้ มีหนองบัวเป็นหลักแหล่งทำมาหากินจึงได้พากันเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านนาบัว และเมื่อปี ๒๕๓๒ ได้แยกจากตำบลเรณู มาตั้งเป็นตำบลเรณูใต้โดยมี นายชมมา หงษาโด่ เป็นกำนันคนแรก  

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้
องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้  ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยแรกเริ่มได้มีการจัดตั้งเป็น“สภาตำบล”ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๒/๒๔๙๙ เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน                         สั่ง ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๙๙ ( และแก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๗๕/๒๕๐๙                     เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบล และหมู่บ้าน สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๙ ) ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๙๙ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา                   ฉบับทั่วไป เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๑ หน้า ๓๒๐ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๐๐ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๑ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๔๖ หน้า ๒๗๗ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) ขึ้นด้วย ต่อมาได้ถูกยกเลิกไปโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐ หน้า ๑๒๒                         วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ โดยให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป)